Eid Mubarak!

Nakikiisa ang College Editors Guild of the Philippines sa mga kapatid nating Muslim para sa isang pangmatagalang kapayapaan!

Ngayong panahon ng pandemya, ating patuloy na ipanawagan ang ating kampanya para sa ating karapatan, kabuhayan, at kalusugan!

The oldest, broadest, and only-existing intercollegiate alliance of student publications in the Asia-Pacific | Est. 1931 #DefendPressFreedom #EndStateFascism

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store