‘Tibak and Proud’ by Romina Astudillo

Romina Astudillo is among the #HRDay7 arrested on December 10, 2020 during the International Human Rights Day. Romina was a former CEGP Metro Manila chairperson.

BASAHIN: “Higit pa sa propesyon ang pagiging aktibista. Buhay namin ito. Kahit sa mga kasama naming gusto o kaya na magpahinga sa pagkilos, sinasabi ko sa kanila na nakita ko na ’yung gusto kong gawin sa buhay.

Kaya nang tanungin kami sa interrogation na kung sakaling matapos ang kaso namin at nakalaya kami ay babalik kami sa pagkilos, ang sagot namin: “Oo.”

Si Romina Astudillo ay isa sa mga tinaguriang #HRDay7 na hinuli laban sa mga gawa-gawang kaso noong ika-10 ng Disyembre 2020, Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao. Si Romina rin ay dating chairperson ng College Editors Guild of the Philippines — Metro Manila.

Unang inilabas ang “Tibak and proud” na opinyon ni Romina sa Rappler. Magbasa pa: https://www.rappler.com/.../ispeak/opinion-tibak-and-proud

#FreeHRDay7
#FreeRominaAstudillo

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store